31.01.2014

Міжнародна конференція «Сучасні тенденції навчання фізики у загальносвітній та вищій школі» присвячена 100-річчю від дня народження І. В. Попова 25-26 квітня 2014 року

Шановні колеги!

25-26 квітня 2014 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбудеться Міжнародна конференція «Сучасні тенденції навчання фізики у загальносвітній та вищій школі» присвячена 100-річчю від дня народження І. В. Попова.

Основні напрямки роботи конференції:
 • Інноваційні підходи до формування навчального фізичного експерименту.
 • Внесок наукової школи І.В. Попова у становлення методичної думки з фізики.
 • Розвиток принципу історизму в навчанні фізики.
 • Розвиток змісту фізичної освіти в умовах сучасної парадигми.

 Запрошення на конференцію ім.Попова.doc

О публикации статей в научном издании «Вестник ВНУ им .В. Даля»

Предлагаем Вам опубликовать статьи в научном издании «Вестник ВНУ им . В. Даля » январь-февраль 2014 г.

Журнал включен в Перечень научных изданий ВАК Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по техническим, экономическим, историческим, химическим и физико-математическим наукам.

 ІНФОР. ЛИСТ Вестник СНУ 2014 рус.doc
 ІНФОР. ЛИСТ Вісник СНУ 2014.doc
 Додаток 1.doc

24.01.2014

Міжнародна наукова Інтернет-конференція «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ», 01.02.–15.06.2014

Упродовж (01.02.–15.06.) 2014 р. базі кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі проводиться (у режимі форуму) міжнародна наукова Інтернет-конференція (http://www.mvf.kam-pod.org; http://www.kpdu.edu.ua) на тему: «УПРАВЛІННЯ ЯКІС­ТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ»

Для розміщення авторських матеріалів на сайті необхідно подати тези доповіді (дві сторінки формату А4;. тезисний варіант матеріалів не повинен повністю співпадати з темою статті в збірнику наукових праць).

Змістові напрями конференції:
 • Дидактична модель управління якістю компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю
 • Освітній прогноз як механізм структурно-змістової побудови та створення дієвих методологій предметних дидактик
 • Інноваційні розробки вищих навчальних закладів, прогресивні фізико-технологічні процеси та технології в підготовці майбутнього спеціаліста 
 • Методологічні основи розвитку професійної компетентності студентів у процесі вивчення предметів фізико-технологічного профілю
 • Менеджмент формування педагогічного кредо майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю
За окремими тематичними напрямами можливий варіант використання Інтернет-відеозв'язку.

Матеріали кращих доповідей, обсягом до 12 сторінок, планується розмістити у 20-му ювілейному випуску збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна (збірник зареєстровано як фаховий (Бюлетень ВАК України. – 2010. - №6. – С.4). Термін подачі матеріалів до збірника наукових праць - до 15 червня 2014 р. включно.

 Інф-лист-14_ укр.doc

Відкритий турнір Донецького національного університету з педагогіки «ДИДАКТИКОС» 13 березня 2014

Запрошуємо до участі у Відкритому турнірі Донецького національного університету з педагогіки «ДИДАКТИКОС».

Турнір відбудеться 13 березня 2014 року в рамках проведення фестивалю науки у Донецькому національному університеті. Змагання проводиться за підтримки Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (лист-підтримки № 01/18-3058 від 08. 11. 2013 р.).

До участі в Турнірі запрошуються команди учасників, які складаються з чотирьох осіб. Учасниками Турніру можуть бути студенти другого – п’ятого курсів навчальних закладів I-IV рівня акредитації України, що навчаються на педагогічних спеціальностях очної форми й на непедагогічних спеціальностях, що вивчають педагогіку.

Для участі у Турнірі необхідно до 23 лютого 2014 року (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету заповнену заявку.

 Турнір_інфор_лист.doc
 Турнір_інфор_лист.pdf

International Journal of Scientific Research - Authors Guidelines


International Journal of Scientific Research (IJSR) is a double-reviewed monthly print-in published journal. The aim of the journal to become a serious vehicle for inspiring and disseminating research papers, articles, case studies, review articles etc in all subject areas by the academicians, research scholars, corporate an d practitioners with substantial experience and expertise in their respective fields. This journal is kept wide to provide platform for diversity of intellectual pursuit from all corners of the society for enrichment and enhancement of the group readers. The Journal is published on 1st of the month.

The journal is published monthly and in the multiple languages like English, Hindi, Gujarati, Marathi & Sanskrit.Accountings, Arts, Bio-medical, Biology, Business, Commerce, Corporate Governance, Clinical Research, Designing, Economics, Education, Engineering, Finance, Financial Accounting, Fine Art, Geography, History, Home Science, Human Resource, Intellectual Property Rights, Industrial Laws, Information Technology, Journalism, Literature, Management, Marketing, Management Accounting, Medical Science, Organization Behavior, Organizational Psychology, Philosophy, Pharmaceutical Science, Political Science, Rural India, Statistics, Science, Social Sciences, etc.

Информация:

 Authors Guidelines-IJSR.pdf

ХIX ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ 18 квітня 2014

В рамках МІЖНАРОДНОГО МОЛОДІЖНОГО СИМПОЗІУМУ З ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ «ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» 18 квітня 2014 року відбудеться ХIX ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ, присвячена 95-РІЧНОМУ ЮВІЛЕЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

На конференції будуть розглядатися питання:
 • Історія фундаментальних наукових і науково-технічних напрямів в Національній Академії наук України
 • Інституціалізація вітчизняної науки
 • Методологія історії науки і техніки
 • Історія науки і техніки як складова історії культури
 • Історична біографістика вчених та організаторів науки
 • Розвиток науково-технічного потенціалу країни
 • Історія популяризації науки
До участі у роботі конференції запрошуються аспіранти, молоді науковці та всі спеціалісти. Кращі доповіді буде відзначено грамотами та рекомендовано до друку у фахових наукових виданнях МОН України.

 01-01_ASP_CONF_2014-ukr.doc
 01-02_STUD__CONF2014-ukr.doc

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 10-11 апреля 2014

К участию в Международной научно-практической конференции «Организация самостоятельной работы студентов в контексте повышения качества образования: личностное измерение» приглашаются: профессорско-преподавательский состав вузов Украины и зарубежья, их аспиранты и студенты. Конференция состоится 10-11 апреля 2014 года в рамках проведения фестиваля науки в Донецком национальном университете.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 • Теоретические основы организации самостоятельной работы студентов в исторической ретроспективе.
 • Организация самостоятельной работы студентов в контексте Болонской декларации.
 • Управление самостоятельной учебной работой студентов в контексте личностно ориентированного подхода.
 • Самостоятельная работа студентов научного характера: проблемы, пути организации, результаты.
 • Логика проектирования видов заданий для самостоятельной работы студентов преподавателями кафедры.
 • Технология и методика организации и стимулирования самостоятельной работы студентов, критерии оценки ее эффективности.
 • Самостоятельная работа студентов: аспект формирования и развития личности студента путем волонтерской работы; средства формирования волонтерских компетенций у студентов.
 • Организация самостоятельной учебной и других видов деятельности будущих специалистов по социальной работе.
 • Особенности организации самостоятельной работы студентов по физическому воспитанию в высших учебных заведениях.
 • Способность студентов к инновационной деятельности как результат качественной организации их самостоятельной работы.
Формы участия в конференции: очная и заочная.

Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.

Окончательный срок подачи материалов: 28 февраля 2014 года (включительно).

 00-01_Inform_list_RUS.doc
 00-02_Inform_list_UKR.doc

Международная научно-практическая конференция "Новые информационные технологии в образовании НИТО-2014", 11-14 марта 2014 г.

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции "Новые информационные технологии в образовании НИТО-2014", г. Екатеринбург - г. Магнитогорск (ГЛК "Абзаково"), 11-14 марта 2014 г.

Конференция посвящена вопросам практического применения современных информационных технологий в образовании и будет проводиться по следующим направлениям:
 • Методика применения информационных и телекоммуникационных технологий в обучении.
 • Педагогический дизайн. 
 • Мониторинг результативности образовательного процесса в условиях электронного обучения. 
 • Электронные образовательные ресурсы и мультимедиа технологии. 
 • Информационно-образовательная среда вуза. 
 • Средства компьютерной визуализации и инфографика в образовании. 
 • Управление качеством образования в условиях компетентностного подхода. 
 • Информационная безопасность в сфере образования. 
 • Сетевое модульное повышение квалификации в области образовательных технологий. 
 • Новые информационные технологии и формирование информационной культуры личности. 
В программе конференции планируется работа пленарного заседания, секций, <<круглых столов>>, неформальное научное общение, культурная программа. Состоятся презентации новых образовательных продуктов и программ партнеров конференции.

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, педагогические работники, специалисты в области информационных технологий, компании-партнеры, а также все, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам.

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Работа заседаний конференции и проживание очных участников традиционно
будет организовано на базе горнолыжного гостиничного комплекса "Абзаково" (г. Магнитогорск). Уникальная природа, целебный горный воздух Башкирии, берёзовые и сосновые леса, острые ощущения от катания на горных лыжах и сноубордах - все это ждет Вас.

Срок подачи заявок на участие в конференции и материалов для публикации до 20 февраля 2014 г.

Дополнительная информация содержится в информационном письме, а также доступна на сайте конференции: http://nito.rsvpu.ru.

22.01.2014

10-та Міжнародна конференція ICTERI 2014, 18-21 червня 2014

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі у 10-й Міжнародній конференції ICTERI 2014, що пройде 18-21 червня у м. Херсон.

І. Подання статті на основну конференцію (mainstream conference)

Термін подання: до 10 лютого.
Мова статті: англійська.
Обсяг статті (full paper) має бути не менше 22 аркушів.

Критерії оцінювання, на основі яких визначається підсумковий бал (згідно видавництва Springer), наступні:

Relevance (all submission types)
Scientific/Technical clarity and correctness (discussion papers)
Technical/Scientific Quality (Full, Short, Industrial papers)
Originality of the Contribution (Full, Short, Discussion papers)
Soundness of Evaluation (Full, Short, Industrial papers)
Anticipated value in the short to mid-term perspective (Short/Position papers)
Anticipated interest for the audience (all submission types)
Presentation and language (all submission types)

Якщо за результатами оцінювання трьох незалежних зарубіжних експертів стаття не отримає жодного негативного підсумкового балу, вона може бути опублікована у міжнародному виданні

ІІ. Подання статті на семінар (Workshop)

Мова подання статей: англійська або українська.
Термін подання: приблизно до 7 квітня.
Обсяг статті: від 8 сторінок.

Статті будуть опубліковані у фаховому виданні «Інформаційні технології в освіті».

 Умови участі.doc
 ICTERI 2014 CfP Leaflet v.0.2.pdf

ІІ Международная научно-практическая конференция “Информационные технологии в образовании, науке и технике” (ИТОНТ-2014) 24-26 апреля 2014

Уважаемые ученые, аспиранты, студенты!

24-26 апреля 2014 года на базе Черкасского государственного технологического университета будет проходить ІІ Международная научно-практическая конференция “Информационные технологии в образовании, науке итехнике” (ИТОНТ-2014).

Цель конференции –стимулирование научных и прикладных исследований в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), определение перспективных направлений использования ИКТ в науке, образовании и технике, обмен научной информацией и практическими достижениями в этой сфере, установление более тесных взаимоотношений между высшими учебными заведениями и научными организациями разных стран, привлечение молодежи к научным исследованиям.

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе конференции, выступить з докладами и сообщениями, продемонстрировать собственные программные разработки, электронные и информационные ресурсы.

Проблематика конференции:
 • Теоретические и практические аспекты создания и оптимизации современных информационно-коммуникационных систем;
 • Системные информационныетехнологиимоделирования сложных систем;
 • Информационные технологии в технике;
 • Информационно-коммуникационные технологии в управлении;
 • Информационные технологии в сфере интеллектуальных вычислений;
 • Информационно-коммуникационные системы и сети;
 • Безопасность информационных технологий;
 • Информационно-коммуникационные технологии в научных исследованиях;
 • Компьютерное моделирование и информационные системы в экономике;
 • Компьютерное моделирование физических и химических процессов; 
 • Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
 • Проблемы подготовки IТ-специалистов в вузах.
Языки конференции: украинский,русский, английский, польский, болгарский.

Формы участия в конференции: пленарный доклад, секционный доклад, сообщение на секции, дистанционное участие, заочное участие, слушатель.

Во время работы конференции  будет организована internet-трансляция пленарных и секционных заседаний, будут проходить вебинары, школы молодых ученых, демонстрация программных продуктов, электронных и информационных ресурсов.

Материалы конференции

Тезисыдокладов и сообщений будут изданы к началу конференции. Материалы лучших докладов и сообщений будут рекомендованы программным комитетом конференции к опубликованию в Вестнике Черкасского государственного технологического университета
(технические науки), Международном научном журнале «Управляющие системы и машины»  Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН и МОНМС Украины (технические науки), в электронном журнале «Информационные технологии и средства обучения» Института информационных технологий и средств обучения НАПН Украини и Университета менеджмента образования НАПН Украины (педагогические науки), которые внесены в перечень научных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ.Кроме того, материалы конференции будут размещены в сети Internet на сайте конференции (по согласию авторов).

 ITONT-2014_1_rus_19_01.pdf
 ITONT-2014_ukr_19_01.pdf

21.01.2014

Статті у фаховому виданні «Вісник СНУ ім. В. Даля» січень-лютий 2014 р.

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ ТА ФАХІВЦІ!

Пропонуємо Вам опублікувати статті у фаховому виданні «Вісник СНУ ім. В. Даля» січень-лютий 2014 р.

Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.

 ІНФОР. ЛИСТ Вісник СНУ 2014.doc
 Додаток 1.doc
 ІНФОР. ЛИСТ Вестник СНУ 2014 рус.doc

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю науковців Росії, Польщі, Болгарії та Німеччини “Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів” 27-28 лютого 2014

Вельмиповажні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю науковців Росії, Польщі, Болгарії та Німеччини “Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів”яка відбудеться 27-28 лютого 2014 року в м. Мелітополь (Запорізька область,Україна).

Присвячена 90-річчю заснування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та 90-річчю заснування кафедри педагогіки і педагогічної майстерності.

Напрями роботи конференції:
1. Проблеми підготовки вчителів в історії освіти
2. Освіта у філософсько-антропологічних рефлексіях
3. Дидактичний та методичний контекст підготовки творчої особистості вчителя
4. Управління становленням педагогічного професіоналізму сучасних вчителів
5. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів

 Інформаційний_лист_конференція_2014.doc

IX Всеукраинская научно-практическая конференция «Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере» 13-14 марта 2014

Оргкомитет конференции приглашает Вас принять участие в работе IX Всеукраинской научно-практической конференции «Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере», которая состоится 13-14 марта 2014 г. на базе РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет».

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Информатизация и управление сложными иерархическими системами.
Секция 2. Системный анализ и моделирование процессов в сложных системах.
Секция 3. Интеллектуальный анализ данных и разработка программного обеспечения.
Секция 4. Инновационные и информационные технологии в образовании.
Секция 5. Исследование новых информационных технологий и разработка приложений.

 invitation_ICT.pdf

Всеукраїнська науково-практична конференція "Чернігівські методичні читання з фізики. 2014. Компетентнісний підхід як головна стратегічна лінія удосконалення фізичної освіти в Україні», 29-31 травня 2014

Всеукраїнська науково - практична конференція "Чернігівські методичні читання з фізики. 2014. Компетентнісний підхід як головна стратегічна лінія удосконалення фізичної освіти в Україні» відбудеться відбувається 29-31 травня 2014 р. на базі фізико–математичного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

Планується робота за наступними напрямками:
1. Проблеми вдосконалення змісту фізичної освіти.
2. Упровадження нових технологій навчання фізики в загальноосвітніх школах і ВНЗ.
3. Проблеми організації фізичного експерименту в умовах модернізації системи навчання фізики.
4. Профільна підготовка як синтез традиційних і нових форм навчання фізики.
5. Питання підготовки висококваліфікованих кадрів для оновленої системи фізичної освіті.
6. Організація післядипломної освіти вчителів фізики.

Робочі мови: конференції - українська, російська.

В рамках конференції буде працювати Школа молодого вченого, до участі в роботі якої будуть запрошені провідні вчені-методисти.


 Друге ЧМЧФ 2014 .doc

Науково-технічна конференція ІТММ’2014, 25 – 27 березня 2014

Науково-технічна конференція, що присвячена аналізу проблем та перспективам розвитку  інформаційних технологій в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2014, відбудеться 25 – 27 березня 2014 року на базі Національної металургійної академії України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.
2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.
3. Математичне моделювання енергозберігаючих процесів.
4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування.
5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи.
6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.
7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти та науки у вищих технічних навчальних закладах.

 informatsiyne_povidomlennya_itmm_2014.pdf

IV міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2014, 24-27 квітня 2014 року

Шановні колеги, четверта міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2014 пройде в Львівському національному університеті імені Івана Франка з 24 по 27 квітня 2014 року.

Напрямки роботи конференції:
1. Вільне програмне забезпечення в освіті;
2. Вільне програмне забезпечення в науці;
3. Вільне програмне забезпечення в бізнесі;
4. Вільне програмне забезпечення вдома.

На конференцію запрошуються розробники, користувачі, IT-менеджери і всі, кого цікавить
використання вільного програмного забезпечення.

Завдання FOSS Lviv-2014 – забезпечити ефективне спілкування та обмін інформацією, обговорити перспективи розвитку вільного програмного забезпечення в діловому секторі, науці та освіті, а також ініціювати нові проекти з використання ВПЗ. Доповіді та обговорення стосуються практичних аспектів розробки і впровадження програм, зниження вартості ліцензій та обслуговування інформаційних систем.

Участь у конференції безкоштовна. Для участі у конференції слід до 15 березня 2014
зареєструватися (див. більш детальну інформацію на http://conference.linux.lviv.ua).

Тези доповідейприймаються до 31 березня 2014.

Для учасників конференції, які не матимуть змоги прибути до Львова на конференцію, буде організована Інтернет-секція конференції за допомогою технології BigBlueButton  (http://bigbluebutton.org/). Технічні вимоги до клієнтської частини: (http://code.google.com/p/bigbluebutton/wiki/TableOfContents?tm=6).

Тестовий майданчик для перевірки апаратних і програмних засобів учасників Інтернет-секції буде розгорнутий 10 і 11 квітня 2014 р.

 inf_lyst_2014_ukr.pdf

XIII Международная научно-методическая конференция «Физическое образование: проблемы и перспективы развития» 03.03.2014-06.03.2014

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в ежегодной конференции, посвященной проблемам физического и математического образования в средней и высшей школе.

Тематика конференции
 • Актуальные проблемы обучения физике в системе общего среднего образования - реализация ФГОС II поколения
 • Профессионально-методическая подготовка учителя физики
 • Преподавание физики и астрономии в высшей школе
 • Естественнонаучное образование в школе и в вузе
 • Современные проблемы преподавания математики и информатики в высшей и средней школе
 информационное письмо No.1 - конференция-2014

Международная научно-практическая конференция «Моделирование образовательной среды на основе аксиологического подхода», 14 ноября 2014 г.

Приглашаем Вас принять участие в заочной Международной научно-практической конференции «Моделирование образовательной среды на основе аксиологического подхода», которая проводиться в рамках украино-российского проекта «Ценностные ориентиры современного образования» 14 ноября 2014 г.

Тематика направлений работы конференции:
 1. Аксиологический подход к проблемам педагогической деятельности и образовательной практики.
 2. Ценности профессиональной деятельности современного педагога.
 3. Психолого-педагогические проблемы формирования профессиональной рефлексии педагогов.
 4. Психолого-педагогический и социально-педагогический опыт формирования гуманистических ценностей в системе общего, среднего, начального и среднего профессионального образования.
 5. Теория и практика моделирования инновационной образовательной среды в различных видах, типах образовательных учреждений с позиций аксиологического подхода.
 6. Профессиональное здоровье педагога как ценность.
 7. Рефлексия как фактор развития профессиональных ценностей педагогов. 
 8. Роль психологической службы образовательного учреждения в развитии ценностей профессиональной деятельности педагога.
По присланным материалам к началу конференции будет издан сборник научных трудов.

Для участия в конференции (заочно) и опубликования статьи необходимо выслать заявку (см. далее). Статьи к публикации принимаются до 30 мая 2014 года по электронной почте.

 2014_Конференция Ульяновск ценности.doc

Международная научно–практическая конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ. ИНФОРМАТИКА – 2014», 22-26 апреля 2014 года

Международная научно–практическая конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ. ИНФОРМАТИКА – 2014» состоится 22-26  апреля 2014  года.

На конференцию приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели ВУЗов, ученые, сотрудники научно-исследовательских учреждений и IT-компаний.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Прикладные аспекты теории информации. Информационная оптимизация систем и процессов.
2. Искусственный интеллект и нейронные сети. Интеллектуальная обработка сигналов.
3. Компьютерные сети, телекоммуникационные технологии.
4. Компьютерная графика и моделирование процессов в информационных системах.
5. Банки и базы данных и знаний, администрирование ИС. Web-технологии.
6. Информационно-измерительная техника.
7. Проектирование ЭВМ и цифровых устройств.
8. Информационная безопасность и защита информации.
9. Информационные технологии в автоматизированных системах обработки и хранения данных.

Для студентов - участников конференции планируется организовать работу секции под общим названием «Школа молодого ученого».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

Рабочие языки конференции: английский, русский, украинский.

Основные даты:
до 01.03.2014 – представление тезисов докладов и заявок на участие;
до 20.03.2014 – подтверждение включения в программу конференции;
до 25.03.2014 – организационные взносы;
до 10.04.2014 – рассылка программы конференции и приглашения.

Материалы доклада и заявка на участие, оформленные в соответствии с требованиями, должны быть высланы до 1 марта 2014 года электронной почтой.

 inform_2014.pdf

Приймаються наукові статті до друку у фаховому збірнику «Вісник Черкаського університету»,

Шановні науковці!

Кафедра прикладної математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького приймає наукові статті до друку у фаховому збірнику «Вісник Черкаського університету», серія «Прикладна математика. Інформатика», який затверджено ВАК.

Статті приймаються постійно, збірник публікується двічі на рік.

 Інформаційний_лист_Черкаси.doc

Конференція «ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА» відбудеться 23-24 травня 2014 року

Запрошуємо Вас до участі в роботі конференції «ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА», яка відбудеться 23-24 травня 2014 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Пропонуються наступні напрямки роботи:
 • інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення природничо – математичної і технічної освіти;
 • засоби сучасного навчального середовища;
 • навчальний експеримент у природничо – математичній і технічній освіті.

Матеріали будуть видані:
 • у збірнику тез (обов’язкові для всіх);
 • у Наукових записках КДПУ (видання фахове), 
 • за бажанням в електронному фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби навчання» з тематики ІКТ за окремими вимогами http://www.ime.edu-ua.net/
 Інформаційний_лист_Кіровоград_2014.doc

Международная научно-практическая Интернет-конференция: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ состоится 13-14 февраля 2014 года

Международная научно-практическая Интернет-конференция: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, состоится 13-14 ФЕВРАЛЯ 2014 года.

Тематические направления конференции:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Экономика и управление предприятием.
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 8. Математические методы в экономике.
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 10.Экономика права.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.

Контрольные даты конференции:

Дата проведения конференции 13-14 ФЕВРАЛЯ 2014 г.
Последний срок представления материалов 12 февраля 2014 г. (включительно)
Срок выхода из печати сборника 01 марта 2014 г.

Форма участия в конференции - заочная (дистанционная).

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

По результатам работы конференции каждому участнику будет направлен сборник тезисов (УДК, ББК, ISBN).
Сборник тезисов в электронном варианте будет размещен на сайте: conf.at.ua

 ЭКОНОМИКА-И-УПРАВЛЕНИЕ-2014.doc

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...